Jammer PA Products
  GSM, CDMA, WCDMA, WiMAX, LTE, WiFi와 같은 신호를 차단 해주는 jammer 는
각종 방해 전파를 발생하여 사생할 보호와 테러를 방지 할 용도로 공공 시설이나 보안이
필요한 곳에서 사용되며 글로빅스는 고객이 필요로 하는 다양한 용도의
Jammer High Power Amplifier 제품을 개발하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다.
   
Jammer PA Products List
 
Model Name Frequency Band Output  Gain Vdd, Id Dimension (W*L*H) Connector Type
GL-0103 100~150MHz > 3W > 24dB 12V, 0.8A 40*80*15mm NC, SMA-F, SMA-M
GL-0108 100~150MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm NC, SMA-F, SMA-M
GL-0208 135~175MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 50*80*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0403 450~470MHz > 3W > 24dB 12V, 0.8A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0408 400~470MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0460 400~470MHz > 60W > 27dB 28V, 4A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0508 450~520MHz > 8W > 24dB 12V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0560 450~520MHz > 60W > 27dB 28V, 4A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0890 750~850MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-0910 750~960MHz > 10W > 28dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-0990 850~960MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-1908 1805~1990MHz > 8W > 23dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-1990 1800~1900MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2090 1900~2000MHz > 90W > 28dB 28V, 6A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2108 2110~2170MHz > 8W > 23dB 24V, 1.3A 15*46*5mm  Lead Type (3 pin)
GL-2140 2110~2170MHz > 40W > 26dB 28V, 3A 50*100*20mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2503 2400~2500MHz > 3W > 22dB 28V, 1A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-2510 2400~2500MHz > 10W > 22dB 28V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
GL-25B10 2100~2800MHz >10W > 20dB 28V, 1.5A 40*80*15mm  NC, SMA-F, SMA-M
  NC:Non Connectorized, SMA-F : SMA Female, SMA-M : SMA Male, N-F : Type N Female, N-M : Type N Male
   
Products Figure
 
   
GL-0103   GL-0208  
       
   
GL-(910,1908,2108)   GL-2510  
       
   
GL-0403   GL-2503